سايت دندانپزشکی دکترعليزاده

w w w . D r A l i z a d e h . c o m
لينکها اورژانس بهداشت و پيشگيری هزينه های دندانپزشکی دسترسی به مطب پرسش و پاسخ تجهيرات مطب آشنايی با معالجات طرح پرسش صفحه اصلی
 


بهداشت دهان ودندان وپيشگير
ی

شما درباره اين عنوان  بسيار شنيده ايد ويا ديده ايد . پس سعی می كنيم بطور خلاصه چند نكته مهم را به  شما يادآوری كنيم .
براي داشتن دندان ها ولثه سالم :
1- مسواك بزنيد
2-از نخ دندان استفاده كنيد

3-از دهانشويه استفاده كنيد
3- بصورت دوره ای به دندانپزشك خود مراجعه كنيد
خوب اين
خيلی خلاصه بود در حقيقت فقط نكات اوليه بود اما اينك  نكات مهم را بخوانيد
مسواك زدن با درست مسواك زدن فرق
می كند ، پس درست مسواك زدن را بياموزيد
حتما از نخ دندان پس از مسواك استفاده كنيد ، چرا كه مسواك فقط سه سطح از پنج سطح دندان را تميز
می كند و دو سطح باقيمانده را فقط نخ دندان می تواند تميز كند
حداقل روز
ی دوبار مسواك بزنيد ، ولی اگر فقط يك بار مسواك می زنيد حتما آن مسواك قبل از خواب شب باشد
هر بار مسواك زدن بايد بين 3 الي 5 دقيقه طول بكشد

روش صحيح استفاده ار نخ دندان

1_ابتدا تكه اي از نخ دندان بطول 40 سانتيمتر ببريد و دو انتهای آن را دور انگشتان ميانی خود بپيچيد

2_نخ را با انگشتان شست و سبابه خود به آرامی از ميان  دندان ها رد كنيد و هر دو سر نخ را بر روی دو طرف دندان بخوابانيد

 3_با حركت بالا وپايين و جلو وعقب دندان راتميز كنيد . دقت كنيد كه به مانند تصوير نخ حتما تا به زيرشيار لثه برده شود اما  هميشه فشار نخ بر روی دندان باشد ونه بر روی لثه

4_به همين طريق ميان تمام دنان هاي فك بالا وپايين وارد شويد وتميز نماييد فقط بخاطر داشته باشيد كه در هر بار ورود يكبار بر سطح دندان جلويی وسپس يكبار بر سطح دندان عقبی نخ بكشيد

روش صحيح مسواك زدن

1_ابتدا موهای مسواك را با زاويه 45 درجه نسبت به سطح افق بروی شيار لثه قرار دهيد وسپس با فشار ملايم بر روی دندان مسواك را به جلو وعقب ببريد

2_سپس در حين همان حركت نوك موهای مسواك را از سمت لثه به سمت لبه دندان با حركت جارويی جابجا كنيد

3_براي سطح داخلي دندان ها همين حركت ها را اما فقط با استفاده از موهای نوك مسواك انجام دهيد و فرامش نكنيد كه با موهاي نوك مسواك حتما پشت دندانهای آسياي عقب را هم تميز كنيد

4_پشت دندان های جلو رانيز با استفاده از موهای نوك مسواك با حركات دايره اي كوچك تميز كنيد و بخاطر داشته باشيد بيشترين زمان را براي پشت دندان های جلوی پايين اختصاص دهيد

5_ ودر انتها سطح جونده دندان ها را باحركات كوتاه جلو وعقب وسپس دايره ای تميز كنيد

Copyright 2004  All Rights Reserved
Last Update 23 Feb 2004

,