سايت دندانپزشکی دکترعليزاده

w w w . D r A l i z a d e h . c o m
لينکها اورژانس بهداشت و پيشگيری هزينه های دندانپزشکی دسترسی به مطب پرسش و پاسخ تجهيرات مطب آشنايی با معالجات طرح پرسش صفحه اصلی
 


آشناي با معالجه عصب كشي دندان ها

شما د ر صورت لزوم با مراجعه به قسمت " پاسخ به سوال هاي كه اغلب بيماران از ما مي پرسند " مي توانيد اطلاعات بيشتري بدست آوريد .

 

شما در تصوير فوق بخش ها واجزا يك دندان سالم را مشاهده مي نماييد

با گسترش پوسيدگي به عمق دندان ، عصب دندان درگير عفونت مي گردد و در مراحل پيشرفته در نوك ريشه و يا ريشه ها بافت عفوني تشكيل مي گردد

 

معالجه عصب كشي با برداشتن بافت پوسيده دندان و باز كردن سقف اتاقك پالپ آغاز مي گردد

در ادامه معالجه با استفاده از انواع وسايل مخصوص  بافت عفوني موجود در كانال ريشه ها  ، تا نوك ريشه تخليه مي گردد

 

پس از پاك سازي و آماده كردن كانال ها ، مجددا فضاي خالي فراهم شده در كانال ها تا نوك ريشه با مواد مخصوص كاملا پر مي شود

و در پايان تاج دندان ترميم مي گردد و در صورت وجود ضايعه دراطراف نوك ريشه ،  با حذف شدن عامل عفونت ، بدن به توسط سيستم دفاعي خود و گاهي با كمك دارو آن را ار بين مي برد

 

همانطور كه مشاهده مي كنيد ضايعه نوك ريشه از بين رفته است .

در صورتي كه تخريب تاج دندان زياد باشد ، جهت بازسازي تاج از پست نيز استفاده مي گردد .

  و باز در صورت نياز تاج دندان با روكش بازسازي مي گردد .
     

Copyright 2004  All Rights Reserved
Last Update 23 Feb 2004

,